امروز 23 خرداد 1400

معرفی و راهنمای کارآموزی

هوالعلیم معرفی درس کارآموزی (تاریخ تنظیم: مرداد 1393) اهداف درس کارآموزی 1- آشنایی با محیط‌های کاری مربوط به رشتة تحصیلی دانشجویان 2- فراهم کردن امکان تجربة عملی و کاربردی درخصوص رشتة تحصیلی دانشجویان 3- افزایش آگاهی دانشجویان درخصوص زمینه‌های کاری وشغلی مربوط به رشتة تحصیلی ایشان 4- افزایش مهارت‌های شغلی و کاری دانشجویان 5- به‌کار بستن دانش و مهارت‌های آموزش داده شده در دانشگاه در عمل و کاربرد 6- برقراری رابطه توسط دانشجویان بین دانشگاه و مجموعه‌های کاری، مانند کارخانجات، شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی 7- ایجاد زمینه‌ای برای اشتغال دانشجویان 8- معرفی نیروهای انسانی تحصیل کرده و توانمند به مجموعه‌های کاری 9- آشنا شدن دانشجویان با جدیدترین پیشرفت‌های مرتبط با رشتة تحصیلی ...

سامانه ملی کارآموزی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان متولی "کارآموزی" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام وظایف و ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های مرتبط دوره کارآموزی، اقدام به طراحي و اجرای سامانه ملی پذیرش و جایابی کارآموزان نموده است در این سامانه امکان انجام کلیه مراحل شامل اعلام ظرفیت کارآموزی، ثبت نام و انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجو و تایید دانشجویان توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فضای الکترونيکي می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس http://karamouzi.irost.orgمراجعه کنید.

فرم آشنایی با سامانه ملی کارآموزی

آیین نامه بازدید های علمی - صنعتی

 براي برگزاری بهتر و منظم بازديدهای علمی -  صنعتی توسط اساتيد محترم انجام مراحل زير ضروری است: 1- درميان گذاشتن زمان پيشنهادی بازديد با دانشجويان درس مربوطه جهت توافق حداكثری در كلاس بر سر زمان برگزاری بازديد و جلوگيری از تداخل نامناسب زمان بازديد با زمان كلاسهای ديگر 2- ارسال نامه رسمی از مدیر گروه مربوطه  به دفتر ارتباط با صنعت جهت برقراری تماس تلفنی غير رسمی با روابط عمومی يا اداره آموزش محل مورد بازديد برای اطلاع از امكان اوليه برای انجام بازديد در زمان يا زمانهای پيشنهادی و تصحيح زمان پيشنهادی و توافق بر سر آن در سر كلاس در ...

آیین نامه طرح‌ توسعه کارآفرینی‌ در دانشگاههای‌ کشور

آیین نامه طرح کاراد طرح‌ توسعه کارآفرینی‌ در دانشگاههای‌ کشور «کاراد» مقدمه: به استناد مواد "48" و "21" قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر توسعه کارآفرینی تاکید شده است و در جهت اشاعه کارآفرینی به منظور افزایش کارآمدی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از طریق تحول در برنامه‌ها و شیوه‌های آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینة مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور، آیین‌نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور، که از این پس به اختصار "کاراد" نامیده می‌شود، تدوین و در کلیه دانشگاه‌های کشور به مورد اجراء گذاشته می‌شود. بخش اول ...