امروز 17 تیر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 27 خرداد، نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم اداری و مالی، مدیر محترم اداری و معاون محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با کارکنان برگزار شد.

در این نشست، کارکنان دانشگاه، مسائل ، مشکلات و دغدغه های خود را در میان گذاتشتند و مسئولین حاضر در جلسه نیز توضیحات لازم را ارائه دادند.

-------