امروز 12 تیر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روزسه شنبه 3 تیر، جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و مسئول محترم دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دیگر اعضای هیات اجرایی جذب در سالن دکتر حسابی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف فراخوانهای پیشین جذب هیات علمی و همچنین تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه تصمیم گیری شد.

-------