دریافت فیش حقوقی

بسمه تعالی

همکار محترم برای دریافت فیش حقوقی خود به کد ملی و شماره حساب دریاف حقوق شما نیاز است. لطفا آنها را به فرمت زیر وارد نمائید :

ورود به سیستم دریافت فیش حقوقی

منتشر شده در چهارشنبه, 18 بهمن 1391 07:21