انواع تنبیهات

انواع تنبیهات

 به منظور استناد وتطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده7 آئين نامه به صــورت زيــرتفكيك مي شوند:  

1.                اخطار شفاهي

2.                تذكركتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3.                اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4.                تذكركتبي و درج در پرونده دانشجو

5.                توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6.                دادن نمره 25/0 در دروس مربوط به تخلف

7.                محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام ، خوابگاه و غيره

8.                دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ضرر وزيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد.

9.                منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

10.       منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11.       منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

12.       منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

13.       منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

14.       منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات

15.       منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

16.       منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات

17.       تغيير محل تحصيل دانشجو ( همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )

18.       تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

19.       اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

20.       اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.

منتشر شده در سه شنبه, 29 بهمن 1392 10:25